نحوه برگزاری جلسات کوچینگ چگونه است؟

برگزاری جلسات تعداد افراد شرکت کننده: جلسات کوچینگ از نظر تعداد افراد بر دو نوع است: نوع اول جلسات خصوصی است. در این جلسات یک یا حداکثر دو نفر(بستگی به موضوع دارد) حضور دارند و موضوع جلسه را مراجع انتخاب می کند. نوع دوم جلسات گروهی…

کوچینگ چیست؟ کوچینگ چه نیست!؟ یک راهنمای جامع (به همراه ویدیو)

تعریف کوچینگ: کوچینگ طبق تعریف فدراسیون بین المللی کوچینگ (ICF) یک نوع مشارکت مستمر جهت کمک به مراجعین است که مراجع را به تفکر وا می دارد و خلاقیت درونی او را بیدار میکند تا به نتایج بسیار خوبی در زندگی (در همه ابعاد) دست یابد و عملکرد و…

اهمیت کوچینگ سازمانی در فضای کسب و کار امروز

  اهمیت کوچینگ سازمانی در فضای کسب و کار امروز ما در عصری زندگی می کنیم که فناوری به سرعت در حال پیشرفت است و سازمان‌ها ناگریزند خود را با آن هماهنگ کنند. شاید برای انجام آن، ساده‌ترین راه ایجاد فشار بر روی کارمندان باشد اما در این صورت…